ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΤΑ ΚΟΛΑΖ ΙΙΙ

Τρίτη, 12 Ιουλίου 2011

ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΑΔΙΑ - ΔΟΚΙΜΙΑ

Δοκίμια ἐκ. Κριτικά Φύλλα 1976

Στό βιβλίο ὑπάρχουν τά δοκίμια:

Ἰώβ καί Σίσυφος, ὁ χρόνος τῆς ἐπανάστασης

Ἰβάν Καραμαζώφ καί Ἰωσήφ Κ. Οἱ ἄνθρωποι μέ τήν προϋπαρξιακή ἐνοχή

Ἡ ψυχολογική σκέψη τοῦ Ὀρντίνωφ.